ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek az Olaszpercek (a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató által üzemeltetett www.olaszpercek.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 

 1. Az Olaszpercek tevékenysége

 

Az olaszpercek online nyelvtanfolyamokat nyújt (a továbbiakban: „Termék” vagy „Szolgáltatás”).

 

 1. Elérhetőség és adatok

 

Az olaszpercek adatai:

név:                Olaszpercek;

székhely:       Hauptstrasse 206, 53489 Sinzig, Németország;

adószám:      01/128/31393

képviselő:      Petö Attila

elérhetőség (email): info@olaszpercek.hu;

telefon:   +49-17631438109       

 

Az olaszpercek részére tárhelyet biztosító adatai:

név:                Drupalworks

székhely:       Weststr. 22 – 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

képviselő:      Maczko Krisztián

elérhetőség: maczko.krisztian@gmail.com

 

 1. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

 

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Szolgáltatóhoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A Szolgáltató ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.

 

 1. A regisztráció, rendelés, szerződéskötés menete, szabályok

 

 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 • A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére online hozzáférést biztosít a kurzuskönyvhöz, valamint az ahhoz tartozó esetleges hanganyagokhoz, valamint a kurzushoz tartozó zárt Facebook csoporthoz.

 

 • Amennyiben a megrendelő nem rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, esetleges megoldásról érdeklődjön az Olaszpercek elérhetőségein a vásárlás előtt.

 

 • A Megrendelő köteles vállalni, hogy a megvásárolt adott tanfolyam kezdési dátumát legkésőbb 1 nappal megelőző dátumig díjfizetési kötelezettségének  egy összegben banki átutalással teljes mértékben eleget tesz.

 

 • A Szolgáltató minden esetben számlát állít ki az adott díjról, melyet emailben juttat el a Megrendelőnek.

 

 • A Megrendelő a tanfolyam kezdetéig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. 10 EUR-os kezelési költség levonása után a fennmaradó összeg visszautalásra kerül. Amennyiben a Megrendelő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamok során az előadó és a csoporttagok provokálása, sérelmezése, szidása szigorúan tilos. Azok a tagok, akik az online kurzus csoportjában bármikor feszültséget keltenek és zavarják a csoportot a magatartásukkal, eltávolításra kerülnek és ezesetben a Szolgáltató nem téríti vissza a kurzus díját a Megrendelőnek.

 

 • Miután az Olaszpercek kurzuskönyvei szerzői jogi műveknek minősülnek, tilos a nyelvkönyvben megjelenő tartalmak újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus és fizikai többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 • A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni.

 

 • A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

 

 1. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók[1] esetén)

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

 

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

 • Nyilatkozat

 

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Szolgáltató a Honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási- és felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben a Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

 

 • Visszatérítés

 

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

 • Kivételek

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 7. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.

 

 1. Panaszkezelés (fogyasztók esetén)

 

A fogyasztó a Szolgáltatót a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

 

 • Szóbeli (telefonos) panasz

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a Szolgáltató köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 • Írásbeli panasz

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a [Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 1. Szerzöi jogok

 

 • Miután az Olaszpercek.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Olaszpercek.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Az Olaszpercekl.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

–    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

–    Tilos az Olaszpercek.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Olaszpercek.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

–    Az Olaszpercek.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

–    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege videónként bruttó 1000 EUR,képenként bruttó 200 EUR , illetve szavanként bruttó 100 EUR. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt, a szociális média platformokat, csoportokat és a könyveket. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

 1. Egyéb szabályok

 

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

 

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

 

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

 

A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

 

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog

 

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is): www.olaszpercek.hu/adatvedelem

 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

 

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

 

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kerül feldolgozásra, illetve az adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjai szerint, ami itt megtalálható. A Megrendelő a rendelés leadásával hozzájárul a megadott adatainkat a Szolgáltató (Együtt Németül) által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez. 

A Megrendelő a rendelés leadásával kinyilvánítja, hogy a fenti pontokkal egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá válnak.

 

 

Dátum: 01-05-2021.

 

 

 1. melléklet

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le).

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (info@olaszpercek.hu).

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár 

 

 1. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: [*]

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [*]

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: [*]

 

A fogyasztó(k) neve: [*]

A fogyasztó(k) címe: [*]

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

[1] A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.